ایمنی

دپارتمان تخصصي ایمنی:  

 1. شناسایی، ارزیابی، انتخاب، راه اندازی و آموزش مناسب ترین تکنیک های شناسایی و ارزیابی خطرات برای سازمان ها
 2. شناسایی، ارزیابی، انتخاب، راه اندازی و آموزش مناسب ترین تکنیک های آنالیز حوادث برای سازمان ها
 3. طراحی وپیاده سازی سیستم های بهینه برای جلب مشارکت کارکنان در حوزه ایمنی
 4. شناسایی و ارزیابی خطرات سازمان ها با استفاده از تکنیک های مناسب
 5. تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از تکنیک های مناسب
 6. طراحی و ارائه نرم افزارهای شناسایی و ارزیابی خطرات
 7. طراحی و ارائه نرم افزارهای آنالیز حوادث
 8. شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از تکنیک های بهینه
 9. آنالیز پیامد ناشی از بالفعل در آمدن خطرات بااستفاده از نرم افزارهای مناسب
 10. تهيه و تدوين طرح های واکنش در شرایط اضطراری
 11. طراحی و پیاده سازی سامانه های مديريت بحران براساس مدلسازی پيامدها و ارزيابی ريسک
 12. طراحی و اجرای طرحهای مهندسی و مدیریتی برای کنترل خطرات و کاهش ریسک حوادث
 13.   طراحی، تأمین و نصب سیستم های ایمنی جهت ماشین آلات فرآیندهای صنعتی  
 14. طراحی و نصب حفاظ ایمن جهت انواع ماشین افزار
 15.  طراحی، تأمین و نصب سیستم های ارتینگ
 16. تست مقاومت سنجی و نشتی سیستم ارت (ارتینگ)
 17. تست و بازدید از سیستم های ایمنی برق و کارایی عملکرد ایمن
 18. تست ایمنی انواع سیستم ها و روشهای عملکرد ایمن ماشین آلات
 19. تست ایمنی انواع جرثقیل ثابت و متحرک
 20. تست ایمنی لیفتراک
 21. تست ایمنی بالابر
 22. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در کلیه حوزه های ذکر شده در فوق
JoomShaper