آموزش

دپارتمان تخصصي آموزش:

حفظ و صیانت نیروی انسانی و ارتقاء فرهنگ و دانش ایمنی،  بهداشت و محیط زیست یکی از الزامات اساسی هر جامعه توسعه یافته ای می باشد. از این نظر طراحی و برگزاری دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی در حوزه HSEE یکی از مناسب ترین راهکارها  محسوب می شود.  در همین راستا مرکز ایمنی فام با تکیه بر توان، تجربه و تخصص نیروی انسانی خود هر ساله دوره های آموزشی متنوعی را برای گروههای هدف شامل کلیه پرسنل شاغل در سازمانها در رده های مختلف و همچنین سایر شهروندان می نماید. برای دریافت لیست دوره های مدون به تقویم آموزشی مرکز مراجعه فرمائید. بدیهی است این مرکز آمادگی دارد کلیه دوره های حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و ارگونومی را بر اساس درخواست کارفرمایان محترم طراحی و اجراء نماید.

JoomShaper